Cancerstudie kan bli aktuell i Östhammar | Östhammars Nyheter
  • – Milkas har även tidigare bjudit in personer som ställt sig kritiska till SKB:s slutförvarsansökan och nu valde vi att bjuda in Christopher Busby, säger Miles Goldstick, som bodde på Söderön i Östhammars kommun mellan 1986 och 2002.
  • Inför tisdagens seminarium i Stockholm säger Christopher Busby: – Som gammal aktivist är jag van att sitta i publiken och inte vara inbjudan att vara med på programmet. Det är viktigt att deltagarna få reda på brister i den modell som SSM använder för att beräkna strålningsrisker.
Östhammars Nyheter

Cancerstudie kan bli aktuell i Östhammar

Christopher Busby har genomfört studier i närområdet till kärnkraftverk i flera länder och kunnat påvisa lokal ökad förekomst av olika cancerformer samt dödfödda barn. Han är kritisk till den riskmodell från 1952 som fortfarande används internationellt för radioaktiv strålning eftersom den, menar han, ger felaktiga värden.

ÖSTHAMMAR/FORSMARK – En direkt konsekvens av detta är att många redan har dött och kommer att dö i framtiden om ingenting görs. Enligt den modell som används skulle exempelvis ett fall av skjöldkörtelcancer finnas i en av de undersökta grupperna efter Fukushima, vi har hittat 130 fall. En folkhälsoskandal, säger Christopher Busby som träffade tjänstepersoner vid Östhammars kommun under måndagen.

Marie Berggren, chef för Strategienheten vid Östhammars kommun, som även har Sluförvarsprojektet som sitt ansvarsområde bekräftar att de träffade Busby.

– Östhammars kommuns tjänstemän tog del av, inte ställning till, en snabbgenomgång av hans forskningsresultat idag, skriver Marie Berggren i sitt svar.

Christopher Busby är väl förtrogen med både Östhammars kommun och förvarsprocessen. Han har tillfört Miljödomstolen i Nacka sammanlagt två rapporter, 2010 och 2012, med synpunkter kring Svensk Kärnbränslehantering AB:s, SKB:s, slutförvarsansökan.

Redan 2009 besökte han Sverige för att diskutera problemen med den som han ser helt felaktiga strålningsberäkningsmodellen som används, då inför platsvalet. Men Christopher Busby har även ställt skrivelser till svenska ministrar och myndigheter.

– Det allvarligaste felet ligger i beräkningen av risken med uranet, som i ett långtidsperspektiv är den huvudsakliga komponenten i kapslarna med kärnavfall och som har en halveringstid på 4,5 miljarder år, säger Christopheer Busby, och fortsätter:

– Jag uppmärksammade Strålsäkerhetsmyndigheten på de stora felaktigheterna i modellen som ligger till grund för beräkningen av strålningsriskerna och hälsoeffekterna i förslaget för ett förvar för använt kärnbränsle vid Forsmark

Christopher Busby anses kontroversiell av både kärnkraftsindustrin och myndigheter motsvarande SSM i bland annat USA och England. Han beskriver sig själv som en oberoende auktoritet när det handlar om radioaktiv strålning i miljön och de risker de medför. Hans lista av meriter är lång då han varit verksam inom sitt fält i mer än 25 år och publicerat mer än 36 vetenskapliga studier, skrivit flera egna böcker och förekommit med vetenskapligt granskade artiklar i andras böcker.

– Industrin är mäktig, skulle de ge mig rätt i sak så innebär det enorma skadestånd. I England sparkades en minister som gett stöd till att studier skulle göras i områden kring våra kärnkraftverk, säger han.

Och det har varit riktigt tufft hela vägen, Busby kritiseras öppet av etablissemanget bland annat för hur hans studier genomförts. Kritiken rör även de källor och referenser han själv använder sig av. Han har även anklagats för att sko sig på strålningsoffer i Japan, något som är helt felaktigt enligt honom själv men som misskrediterade honom och ledde till att han förlorade en tjänst.

– 2011 fick jag information om att de skulle ge sig på mig igen. Jag anklagades då för att sälja kalciumpiller och rapporter via en japansk hemsida. Att ”kalcium skulle bota cancer”. Det enda jag gjorde var att svara på en fråga om vad människor själva kunde göra för att få strålningen ur kroppen. ”Äta kalcium”, var mitt svar. Jag har överhuvudtaget inte tjänat något på några piller eller något annat, men någon annan har gjort det, säger han trött:.

– Jag gav bara samma rekommendationer som Världshälsoorganisationen, WHO, utfärdar. Strålning binder till benstommen på grund av kalciumet, för att få ut det ur kroppen snabbare tillförs kalcium utifrån – vilket är allmänt känt.

Men det börjar så sakta vända.

– Internet och digitaliseringen gör att det går att få vetenskapligt granskade studier och rapporter publicerade snabbare idag. Jag har publicerat tre artiklar de senaste sex månaderna som påvisar allvarliga hälsoeffekter nära brittiska nukleära verksamheter. Även de traditionella kanalerna, som till exempel The Lancet, kommer att få anpassa sig till digitaliseringen. Också min senaste rapport visar som jag tidigare nämnde precis hur missvisande riskmodellen är, felet i beräkningsmodellen är i storleken 100 till 5000 gånger. Och jag fortsäter att vinna i rättegångarna, säger Christopher Busby.

Christopher Busby har kallats in som expert i fler än 20 domstolsförhandlingar som rör strålning och cancer i både USA och England.

– Ja, vi fortsätter att vinna. Jag representerar just nu veteraner som deltagit i nukleära tester i Royal Courts of Justice i London, [Högsta domstolen]. Jag har även kallats som expert till Korea, säger Christopher Busby.

Anledningen menar han är att det finns två typer av experter. Experter som talar i egen sak eller experter som jobbar forskningsinriktat och lägger fram bevis.

– Jag kan presentera hur många exempel som helst på kopplingen strålning och cancer, det är därför vi vinner i rätten. Det skulle vara bra att genomföra en studie i Östhammars kommun, som de jag gjort i Wales, England, Irak och på Irland. Knacka dörr för att få information av de närboende om eventuell förekomst av cancer och dödfödda barn, säger Christopher Busby.

Vad händer nu Marie Berggren?

– Vi kommer att förmedla den information Chris gav idag in i slutförvarsorganisationen och det står självklart Chris fritt att genomföra de undersökningar han vill. Det kan inte kommunen lägga sig i, skriver Marie Berggren.

Får det här konsekvenser för er fortsatta verksamhet med slutförvarsprojektet?

– Vilka konsekvenser detta får för kommunens fortsatta arbete är svårt att bedöma. Kommunen lyssnar in alla olika aspekter på slutförvarsfrågan och detta är ett perspektiv av många andra, skriver Marie Berggren.

På plats under tisdagen vid Kärnavfallsrådet seminarium fanns bland annat Anders Wiebert, utredare från SSM.

Vad tänker du om Christopher Busbsy kritik?

– Vi måste förlita oss på de internationella system som finns för detta. Rekommendationer som tas fram av ICPR, som är den internationella strålskyddskommittén, och FN:s organ UNSCEAR. Deras senaste revidering från 2007 ligger till grund för nya strålskyddsdirektiv som ska införlivas i svensk lagstiftning 2017. Ett förslag på hur det ska göras, presenteras för Regeringen i januari 2016. Vi som enskild myndighet har inte möjlighet att ta del av varje enskild studie, det produceras tusentals rapporter, utan vi utgår från de vetenskapliga bedömningar som görs av de internationella organen, säger Anders Wiebert.

Ni baserar ny lagstiftning på kunskapsläget tio år tidigare, tänk om Busby har rätt?

– Jag har inte tagit del av Busbys studier och kan inte kommentera dem, vad jag förstår så rör det inte förvaret specifikt utan den sammantagna strålningen, säger Anders Wiebert.

Men det är i Sverige vi planerar att lägga ett förvar intill kärnkraftverk, då ökas den sammantagna stråldosen. Han har minst tre studier som pekar på ökad förekomst av cancer i närområdet till nukleär verksamhet, borde inte SSM titta närmare på den typen av resultat?

– Är det ett problem med förståelsen av strålningens verkan så kommer det att värderas av de internationella organisationerna som gör de vetenskapliga bedömningarna. Vid seminariet fanns tillexempel ytterligare en rapport som rörde riskmodellen, och det finns många andra, säger Anders Wiebert.

Under sammanfattningen som gjordes som sista punkt vid seminariet konstaterade Carl Reinhold Bråkenhielm, ordförande i Kärnavfallsrådet, bland annat att det finns en oenighet mellan etablerade forskare och vissa alternativa forskare kring den strålningsberäkningsmodell som används idag.

– En sak jag framhöll är: hur kan man klarlägga olikheterna i ståndpunkterna hos etablerade och alternativa forskare? Busby står ju för ett radikalt annat perspektiv, ett helt annat paradigm än det som ligger till grund för etablerad forskning, säger Carl Reinhold Bråkenhielm dagen efter.

Tio år gamla resultat styr vår framtida lagstiftning, hur tänker Kärnavfallsrådet om det?

– Det är ju den process som finns på det här området, jag har inga synpunkter på den som sådan, processen är högst reguljär och prövas regelbundet. Nu är jag ingen expert på området men om till exempel Busby har rätt, är till och med en röntgenundersökning förenad med livsfara, säger Carl Reinhold Bråkenhielm.

Det är kanske att hårdra det väl mycket men vad gör rådet konkret för att fånga upp kritiken?

– Forskningen står alltid för ett kritiskt perspektiv. Vi kommer att utvärdera seminariet i sin helhet och kanske ta upp det i vår framtida kunskapslägesrapport. Det kan även påverka hur vi lägger upp framtida seminarium, säger Carl Reinhold Bråkenhielm.

Busbys resultat från Fukushima, någon kommentar?

– Det där måste man genomlysa av experter, säger Carl Reinhold Bråkenhielm.

Christopher Busby är själv internationellt erkänd expert på området, hur tänker du då?

– När man för fram så pass uppseendeväckande teorier och resultat är det viktigt att föra en dialog med den etablerade forskningsvärlden. Vi har ju diskuterat slutförvaret i 30 år och nu är ansökan inlämnad. Dosgränserna är, vilket är viktigt att belysa, tilltagna med goda marginaler.

Fakta: 

Milkas är en ideell förening grundad 2004 av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och Jordens vänner. Föreningen samarbetar med Gröna kvinnor.

ICRP International Commission on Radiological Protection

UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation

Källa: wikipedia.org

Professor Christopher Busbys meriter i urval:

UK Government Committees

• Department of Health and DEFRA, CERRIE, Committee Examining Radiation Risk from Internal Emitters 2001-2004

• Ministry of Defence, DUOB, Depleted Uranium Oversight Board 2002-2007

Royal Institute of Chemistry

Royal Society of Medicine

International Society for Environmental Epidemiology

Ukraine Committee

• Physicians of Chernobyl

Scientific Secretary

• European Committee on Radiation Risk

• International Committee on Nuclear Justice

Science Policy group Leader

• Policy Information Network on Child Health and Environment PINCHE

Director, Environmental Research SIA, Riga 2013

Appointed Visiting Professor, School of Molecular Bioscience, Faculty of Life and Health Sciences, University of Ulster, Coleraine, Northern Ireland 2008

PhD Chemical Physics (Raman spectroscopy/electrochemistry) University of Kent, Canterbury 1981

Rekommenderade artiklar

Industrins kommunbeslut via media

Processen mot att på sikt friklassa Barsebäcksajten rullar vidare. E.ON Kärnkraft Sverige AB är först ut i Sverige med att skapa ett tillfälligt mellanlager, som de kallar interndelslager, för radioaktivt avfall i Kävlinge kommun. Men kommunen känner sig helt överkörd och befarar att avfallet blir kvar.

”Ett styrkebesked för vår metod”

I april förra året skrev ÖN om den totalt förödande kritik Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, riktade mot driften av Svensk Kärnbränslehantering AB:s, SKB:s, kärntekniska anläggningar Clab och SFR. Vi gör en uppföljning med anledning av att Finland får klartecken för sitt slutförvar och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ger sitt preliminära stöd till platsvalet Forsmark.

Riskfaktorn för lågdosstrålning kan komma att fördubblas

Tidningen följer upp förra veckans artikel om Christopher Busby och pratar vidare med Anders Wiebert vid strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och en representant för den nationella och internationella forskningsvärlden inom stråskyddsområdet. Läs även aktuell debatt.

© 2018 Östhammars Nyheter