”Busbys underlag saknar vetenskapligt stöd” | Östhammars Nyheter

Debatt


Mats Harms-Ringdahl
Östhammars Nyheter

”Busbys underlag saknar vetenskapligt stöd”

Sex forskare med strålningsvetenskap som specialitet avfärdar Christopher Busbys teorier om risker med joniserande strålning.

I Östhammars Nyheter den 6 november finns en längre artikel där det framförs att det finns allvarliga brister i det internationella regelverket för strålskydd. Kritiken framförs av en enskild forskare Christopher Busby, som anser sig ha ett vetenskapligt underlag som visar att riskerna med joniserande strålning är kraftigt underskattade. Dr Busbys synpunkter är välkända för den internationella strålskyddsforskningen och de studier och teorier han bygger sina antagande på har utvärderats av såväl enskilda forskare som av de internationella organisationer som sammanställer och analyserar det vetenskapliga underlag som ligger till grund för det internationella och nationella regelverket rörande förordningar och lagar för strålskydd. Den sammanfattande bedömningen är att det saknas vetenskapliga belägg för Dr Busbys synpunkter vad gäller kritiken mot rådande riskuppskattning. Således har Dr Busbys synpunkter och vetenskapliga underlag granskats av oberoende forskare och expertkommittéer i olika delar av världen varvid konstaterats att hans kritik vad gäller modeller för riskuppskattning saknar vetenskapligt stöd.

Seniorprofessor

Centrum för Strålskyddsforskning

Stockholms universitet

Professor

Institutionen för strålningsvetenskaper

Umeå universitet

Professor

Centrum för Strålskyddsforskning

Stockholms universitet

Professor

Medicinsk strålningsvetenskap

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet

Professor

Avd. för radiofysik

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Göteborgs universitet.

Seniorprofessor

Medicinsk strålningsfysik Malmö

Lunds universitet

Rekommenderade artiklar

© 2018 Östhammars Nyheter